Bio2Arh Bio2Arh

Vrste čije prisustvo i aktivnosti u najvećoj meri modifikuju svoju fizičku i hemijsku sredinu, a samim tim utiču i na druge organizme u životnoj sredini, često se nazivaju „inženjerima ekosistema“. Definisanjem uloge koju mnogi organizmi igraju u stvaranju, modifikaciji i održavanju staništa, ekolozi su se fokusirali na povratne sprege između ovih organizama i njihovog stalno prisutnog funkcionalnog konteksta.

bojan kenig

Biološke i sociološke promene doneće revoluciju u shvatanju odnosa i razmene materije i energije između nas i prostora u kome živimo. Proširivanje polja arhitekture na meteorologiju, biologiju i druge discipline podrazumevaće ne samo preuzimanje mehanizama i principa funkcionisanja ovih disciplina već i njihovo uvođenje u svakodnevni život.

ana todosijević